Test drive an electric car | 试驾 电动汽车

john fitzmaurice qari launch
-
Hale Family YMCA - 79 Coddington St, Quincy, MA 02169-4525, United States

Hosted by Green Energy Consumers Alliance and Quincy Asian Resources, Inc (QARI)

Electric cars & bikes, family games, & food trucks! Everyone is welcome.


Test drive an electric car | 试驾 电动汽车 | Lái thử Xe điện | Prueba de conducción un Vehiculo electrico


Talk to real people who drive a variety of electric cars | 与电动汽车大使交流 | Nói chuyện với những người thực sự lái nhiều loại xe điện từ |Habla con personas reales que conducen una variedad de autos eléctricos desde


Learn about EV charging | 了解关于电动汽车充电 冰激凌 | Tìm hiểu về sạc EV |Más información sobre la carga de vehículos eléctricos


FREE food and ice cream | 免费 美食餐车 | Miễn phí Xe tải thực phẩm Cà rem | Gratis comida y helado


Enter in our FREE raffle | 参加我们的免费抽奖活动 | Tham gia xổ số MIỄN PHÍ của chúng tôi | Participa GRATIS en nuestro sorteo


Test-ride an electric bike|  试骑电动自行车 | Chạy thử xe đạp điện | Prueba de bicicleta eléctrica